ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 2 นาย

 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร – ตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ 36 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 7 นาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 36 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พุทธศักราช 2566

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จำนวน 19 นาย

1. พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ 2. พลเอก กิตติชัย วงศ์หาญ 3. พลเอก นุชิต ศรีบุญส่ง 4. พลเอก บุญยืน อินกว่าง 5. พลเอก เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ 6. พลเอก ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ 7. พลโท จิราวัฒน์ จุฬากุล 8. พลโท ประพล บุญมากุล 9. พลโท ไพฑูรย์ เปี่ยมจิตต์ 10. พลโท ภัชรพล ศิริรักษ์ 11. พลโท วิทยา สุวรรณดี 12คำพูดจาก เว็บสล็อต777. พลโท วิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์ 13. พลโท สรรเสริญ คล้ายแก้ว 14. พลโท สาธิต เกิดโภค 15. พลโท อิศเรศ พุ่มมาก 16. พลโท อำนาจ ศรีมาก 17. พลตรี กิตติ จันทร์เอียด 18. พลตรี ประกาศ เพยาว์น้อย 19. พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จำนวน 8 นาย

20. พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ 21. พลเรือเอก ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ 22. พลเรือเอก ธานี แก้วเก้า 23. พลเรือเอก วุฒิชัย สายเสถียร 24. พลเรือเอก อรรถพล เพชรฉาย 25. พลเรือโท อภิชัย สมพลกรัง 26. พลเรือตรี กิจพัฒน์ นาคมอญ 27. พลเรือตรี จรงศักดิ์ แย้มบาน

นายทหารสัญญามัตร เหล่าทหารอากาศ จำนวน 4 นาย

28. พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ 29. พลอากาศเอก ตรีพล อ่องไพฑูรย์ 30. พลอากาศโท ยุทธนา สุรเขษฐพงษ์ 31. พลอากาศโท อาทิตย์ อู่วิเชียร

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 5 นาย

1. พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ 2. พลตำรวจโท ธนธัช น้อยนาค 3. พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย 4. พลตำรวจโท สมนึก น้อยคง 5. พลตำรวจตรี ญาณพงศ์ โสมาภา

อายัด 'สลากกินแบ่งรัฐบาล' งวด 16ก.ย. 66 จำนวน 90 เล่ม 9,000 ใบ

ย้อนดู “เงินเดือนข้าราชการ” หลัง ครม.สั่งการแบ่งจ่าย 2 รอบ/เดือน

วันขอเงินพระจันทร์ “อมาวสี” คืออะไร พร้อมแจกฤกษ์มงคลตลอดปี 2566

By admin