จากกรณีที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ได้ออกมาติงธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ถึงการกำหนดให้ดอกเบี้ยของไทยอยู่ในระดับสูง ทั้งที่เงินเฟ้อต่ำมาก และขอให้พิจารณาลดดอกเบี้ยลง ซึ่งในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่และไม่ใช่ครั้งแรก เพราะที่ผ่านมานายกฯ เศรษฐา เคยออกมาพูดอยู่บ่อยครั้งว่าดอกเบี้ยไทยสูงเกินไป

ซึ่งยังเชื่อมโยงไปกับกรณีที่เคยมีกระแสข่าวว่านายกฯ เศรษฐา อยากจะปลดนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธปท. เนื่องจากมีความเห็นที่ไม่ตรงกันหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องนโยบายของรัฐบาลต่างๆ

ทำความรู้จัก “เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ” หรือ ดร.นก ผู้ว่าการแบงก์ชาติคนปัจจุบัน

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท.คนที่ 24 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 โดยยังดำรงตำแหน่งอื่นเป็น รองประธานคณะกรรมการธปท., ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.), ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) และ ประธานคณะกรรมการระบบการชำระเงิน

นอกจากนี้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ได้แก่ กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี และเป็นกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 และเป็นอดีตนักเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มธนาคารโลกในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

นายเศรษฐพุฒิ เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2508 ปัจจุบันอายุ 58 ปี (อายุ 59 ปี ในปี 2567) และจะครบวาระตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท. ในปี 2568 โดยตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท.มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

ประวัติการศึกษา​

 • ปี 2529 B.A. (Highest Honors) (Economics), Swarthmore College สหรัฐอเมริกา
 • ปี 2534 M.Philคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. (Economics), Yale University สหรัฐอเมริกา
 • ปี 2537 Ph.D. (Economics), Yale University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • ปี 2529 – 2531 Business Analyst, McKinsey & Co., New York สหรัฐอเมริกา
 • ปี ​2541 – 2543 ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายการคลัง กระทรวงการคลัง
 • ปี ​2535 – 2541 / ​2544 – 2547 Senior Economist, World Bank, Washington DC สหรัฐอเมริกา
 • ปี 2548 – 2550 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2550 – 2551 อนุกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • ปี ​2551 – 2552 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
 • ปี 2552 – 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief Economist ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี ​2554 – 2555 กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ปี ​2543 – 2560 Visiting Professor of Economics สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี 2554 – ม.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 2561 ​กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จำกัด
 • ปี 2555 – ก.พ. 2560 ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา
 • ปี 2560 – มี.ค. 2563 กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ปี 2557 – ส.ค. 2563 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2557 – ก.ย. 2563 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ปี 2558 – ก.ย. 2563 กรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ปี 2559 – ส.ค. 2563 กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
 • วันที่ 1 ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับตำแหน่งผู้ว่าการธปท.นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อไปยังคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติรับรองจึงจะทูลเกล้าฯ ไปยังพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

คุณสมบัติผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และต้องมีอายุน้อยกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับแต่งตั้ง ต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารแห่งประเทศไทย หากเคยเป็นข้าราชการเมืองหรือมีตำแหน่งในพรรคการเมือง ต้องพ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ที่มา : วิกิพีเดีย, ธนาคารแห่งประเทศไทย)

By admin